Cecilie Østensen Berglund, høgsterettsdommar

Fødd 1971 i Bærum, tiltredd 01.01.17

Juridisk embetseksamen 1998

Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, UiO 1996-1997

Advokatfullmektig, Thommessen Krefting Greve Lund AS 1998-1999

Dommarfullmektig, Ytre Follo sorenskriverembete 1999-2001

Utgreiar, seinare nestleiar i Høgsteretts juridiske utgreiingseininga 2002-2006

Assisterande direktør, Høgsterett 2007-2009

Kst. lagdommar, seinare lagdommar, Borgarting lagmannsrett 2009-2013

Lagmann, Borgarting lagmannsrett 2013-2016

Høgsterettsdommar frå 1. januar 2017