Erik Møse

Høgsterettsdommar frå 15. august 2009

Fødd 1950 i Oslo, tiltredd 15. august 2009
Cand. jur. frå Universitetet i Oslo 1976
Justisdepartementets lovavdeling 1977 - 1985
Dommarfullmektig Eiker, Modum og Sigdal herredsrett 1985 - 1986
Advokat hos Regjeringsadvokaten 1986 - 1993
Lagdommar Borgarting lagmannsrett 1993 - 1999
Dommar ved FNs straffedomstol for Rwanda 1999 - 2009
Dommar ved Den europeiske menneskerettsdomstol 2011 - 2018
Høgsterettsdommar frå 15. august 2009