Magnus Matningsdal

Høgsterettsdommar frå 11. august 1997

Fødd 1951 i Hå, Rogaland, tiltredd 11. august 1997
Juridisk embetseksamen 1976
Lic. jur. 1982
Dr. juris 1986
Advokatfullmektig Stavanger 1976-77
Dommarfullmektig ved Jæren sorenskriverembete 1977-79
Amanuensis og seinare stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1979-86
Kst. sorenskrivar ved Jæren sorenskriverembete 1980
Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1987-89
Periodevis kst. lagdommar ved Gulating lagmannsrett 1988-89
Herredsrettsdommar ved Jæren sorenskriverembete 1989-96
Fyrstelagmann Gulating lagmannsrett 1996-97
Professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1989-97
Høgsterettsdommar frå 11. august 1997