Ragnhild Noer

Høgsterettsdommar frå 1. oktober 2010

Fødd 1959 i Oslo, tiltredd 1. oktober 2010
Juridisk embetseksamen 1985
Vitskapleg assistent ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 1982-1983
Fyrstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling 1985-1987
Dommarfullmektig og konstituert sorenskrivar ved Lyngen sorenskrivarembete 1987-1989
Amanuensis ved Universitetet i Tromsø 1989
Programsekretær i NRK Troms 1990-1991
Advokat ved Regjeringsadvokatembetet 1991-2005
Møterett for Høgsterett 1994
Konstituert lagdommar ved Gulating lagmannsrett januar-mars 1994
Sekretær for Barnefordelingsprosessutvalet 1997-1998
Seniorrådgjevar i Miljøverndepartementet 2001-2002
Lagdommar i Borgarting lagmannsrett 2005-2010
Høgsterettsdommar frå 1. oktober 2010