Henviste saker

Frå utgreiingseininga i Høgsterett
Frå utgreiingseininga i Høgsterett Foto: Sturlason

Listen over henviste saker gir oversikt over de sakene som Høyesteretts ankeutvalg har tillatt fremmet til muntlig ankeforhandling i Høyesterett.

Sakene berammes så raskt som det lar seg gjøre ut fra prosessfullmektigenes forberedelser og program.

Når saken er berammet vil tidspunkt for ankeforhandlingen fremgå av domstolenes saksliste  Når går rettssaken?

Strafferett. Om straffutmåling for unndragelse av merverdiavgift og grovt skattesvik. Merverdiavgiftsloven § 21-4 andre ledd andre straffalternativ og straffeloven (2005)§ 379 jf. § 378

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. mai at anke over Gulating lagmannsretts dom 12. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.  A (advokat Håkon Velde Nordstrøm)                  mot                  Påtalemyndigheten   Saksnummeret i Høyesterett er 19-061679STR-HRET

Prosess. Om meddommers habilitet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.