Avgjerder

Høyesteretts dommer 27. juni 2017
Høyesteretts dommere 27. juni 2017 Foto: Høyesterett/Sturlason

Avgjerda i den enkelte saka vil ligge føre omkring tre veker etter ankeforhandlinga og blir da publisert på nettsida til Høgsterett.

Her blir alle avgjerder frå avdeling, alle begrunna avgjerder frå Høgsteretts ankeutval og ein oversikt over alle ankar over dom som er nekta fremja, publisert.

Frå januar 2008 kan ein sjå heile avgjerda.

Forretningsstatistikk for Høgsterett

Ankar tillatne fremma finst i oversikta over fremma saker

Høgsterett arbeider i to parallelle avdelingar. For ankar over dommar som Høgsteretts ankeutval tillèt fremma, blir retten sett med fem dommarar.  

I visse tilfelle blir ei sak behandla i forsterka rett. Høgsterett blir da sett i storkammer med elleve dommarar eller i plenum med ein samla Høgsterett. 

Dommarane deltar etter ei skiftordning i begge avdelingar og i ankeutvalet.