Krav om oppregulering av festeavgift for en næringseiendom

Høyesteretts dom, 13.09.2012, HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn

Foretakseiendom AS (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Kommunal Landspensjonskasse (advokat Kristian Korsrud)

Dommere: Indreberg, Bårdsen, Bergsjø, Kallerud, Øie

Saken gjelder krav om oppregulering av festeavgift for en næringseiendom, og reiser spørsmål om rekkevidden av "tvillaust"-kravet i tomtefesteloven § 15 tredje ledd. Bestemmelsen gjelder feste av tomt til annet enn bolig- og fritidshus, og fastsetter at hver av partene kan kreve regulering av festeavgiften i samsvar med endringen i pengeverdien: "… om dei ikkje tvillaust har avtalt at festeavgifta skal stå uendra eller dei har avtalt regulering på anna måte". 

Høyesterett kom til at "tvillaust"-kravet her gjelder for avtale om at festeavgiften skal stå uendret, men ikke for avtale om at festeavgiften skal reguleres på annen måte enn i samsvar med endringen i pengeverdien. For slike avtaler gjelder vanlige regler for avtaletolkning.

Det ble lagt avgjørende vekt på at det ikke er holdepunkter for at lovgiver har ønsket å begrense avtalefriheten ved å innføre et særskilt beviskrav ved næringsfeste, og på at det er vanskelig å se at det foreligger sosiale eller andre samfunnspolitiske hensyn som tilsier at det skal gjelde et slikt beviskrav. Tomtefesteloven stiller gjennomgående partene i en avtale friere dersom avtalen ikke gjelder feste av tomt til bolig- og fritidshus, se for eksempel. §§ 8, 9 og 16.

Avtalen saken gjaldt måtte tolkes slik at det var avtalt regulering i samsvar med endringen i tomteverdien.

Les avgjørelsen i sin helhet