Om kjøper av prosjektert leilighet var berettiget til å fragå avtalen etter at tilbud om kjøp var akseptert av selger

Høyesteretts dom 19.12.2012, HR-2012-02378-A, (sak nr. 2012/1005), sivil sak, anke over dom

A (advokat Christina Moestue) mot B AS (advokat Anette Thunes)

Dommere: Endresen, Indreberg, Kallerud, Falkanger, Schei

Saken gjaldt om kjøper av prosjektert leilighet var berettiget til å fragå avtalen etter at tilbud om kjøp var akseptert av selger. Den aktuelle leilighet var 1 av fire i et eget byggetrinn. Det forelå ikke tilbud på noen av de øvrige leilighetene.

Høyesterett avgjorde saken på grunnlag av en analogisk anvendelse av avtaleloven § 39. Tilbudet ble tilbakekalt 14 dager etter at tilbudet ble avgitt. Det var da gått 12 dager siden tilbudet ble akseptert.

Kjøper hadde en alvorlig psykisk lidelse, og det ble lagt til grunn at kjøpet var motivert av sykdommen. Dette, sammenholdt med de øvrige omstendighetene i saken, tilfredsstilte bestemmelsens krav til "særlig grunn".

Selger hadde da tilbudet ble mottatt avholdt kontraktsmøte, overlevert utkast til kjøpekontrakt, og tilbudet hadde dessuten aktualisert realiseringen av prosjektet. Høyesterett fant at selger ikke i lovens forstand hadde innrettet seg etter tilbudet. Det ble i denne sammenheng lagt vekt på at innrettelsesspørsmålet kom i en særlig stilling i et tilfelle der selger stod fritt til å la være å gjennomføre prosjektet.

Den ankende part hadde for Høyesterett fremlagt to e-poster som nye bevis i saken. Det var ut fra de øvrige bevis i saken klart at Høyesterett ikke kunne legge til grunn at de to e-postene var mottatt av ankemotparten. Fremleggelsen ble ansett som en forsømmelse, som måtte få betydning for utmålingen av sakskostnadene.

Les avgjørelsen i sin helhet