Oppgjør etter entreprisekontrakt

Høyesteretts dom 08.11.2012, HR-2012-02126-A, (sak nr. 2012/709), sivil sak, anke over dom

Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Mika AS (advokat Espen Nyland)

Dommere: Tønder, Matheson, Kallerud, Noer, Utgård

Statens vegvesen utlyste anbudskonkurranse om bygging av Stedjebergtunnelen med tilhørende veg i dagen. Mika AS hadde laveste tilbud og ble tildelt kontrakten. Kontrakten var en såkalt enhetspriskontrakt som karakteriseres ved at hele byggearbeidet inndeles i arbeidsoperasjoner – prosesser – der hver del skal prissettes per enhet, for eksempel per kvadratmeter eller kubikkmeter.

Av kontrakten fulgte at konkurransegrunnlaget besto av, foruten anbudsdokumentene, blant annet Håndbok 025. Denne inneholder Prosesskode 1, det vil si standard arbeidsbeskrivelse av delprosesser. Beskrivelsen av de enkelte arbeidsoperasjoner som entreprenøren skulle prissette, var inntatt i anbudsdokumentene kapittel E, som igjen var bygd opp etter mønster av Prosesskode 1.

En mindre del av entreprisen gjaldt oppføring av natursteinmur i skjæring og fylling. Tvisten gjaldt krav om tilleggsvederlag for anskaffelse av steinen til natursteinmurene, idet Mika hevdet at dette ikke var tatt med i beskrivelsen av det som skulle prissettes. Anskaffelse av stein var således beskrevet i standard arbeidsbeskrivelse, inntatt i Prosesskode 1, men ikke i anbudsdokumentene kapittel E.

Selv om Mika på enkelte punkter kunne påvises en viss inkonsekvens i beskrivelsen av konkurransegrunnlaget, kom Høyesterett til at prising av steinen på en tilstrekkelig klar måte fulgte av ordlyden. Det var av sentral betydning ved fastlegging av innholdet at dette ble lest i sammenheng med konkurransegrunnlagets oppbygging og grunnleggende system. Uttalt at selv om det gjelder et krav til klarhet i utformingen av konkurransegrunnlaget, jf. Rt. 2007 side 1489 Byggholt, kan ikke dette strekkes så langt at tilbyder ved enhver mulig uklarhet uten videre kan legge til grunn den forståelsen som er i vedkommendes interesse, når det framstår som klart hva anbudsinnbyderen har ment.

Les avgjørelsen i sin helhet