Overprøving av vedtak om endringsligning og tilleggsskatt

Høyesteretts dom 25.06.2012, HR-2012-01296-A, (sak nr. 2011/1861), sivil sak, anke over dom

A (advokat Toralv Follestad) mot Staten v/Skatt Øst (advokat Per Sandvik)

Dommere: Normann, Bergsjø, Bull, Matheson, Øie

Saken gjaldt overprøving av vedtak om endringsligning og tilleggsskatt. Den reiste særlig spørsmål om domstolenes kompetanse ved overprøving av ligningsvedtak etter skatteloven § 13-1 første, jf. tredje ledd.

Skatteloven § 13-1 første ledd hjemler et rettsanvendelsesskjønn som domstolene kan prøve fullt ut, jf. Rt. 1999 side 1087 på side 1096.

Høyesterett kom til at domstolene ikke kan overprøve verdsettelsesskjønnet i skatteloven § 13-1 tredje ledd i større utstrekning enn det som følger av de alminnelige forvaltningsrettslige reglene om fritt skjønn. Høyesterett har ikke tidligere tatt stilling til spørsmålet på prinsipielt grunnlag, men det er forutsatt i rettspraksis at prøvelsesretten er begrenset, jf. Rt. 1999 side 1087 og Rt. 2001 side 1265. Bestemmelsens ordlyd, forhistorie, en sammenligning med domstolenes adgang til overprøving av vedtak truffet etter ligningsloven § 8-2 og juridisk teori støtter en slik forståelse.

Skatteklagenemdas skjønn var ikke vilkårlig eller sterkt urimelig, og det var ikke grunnlag for å sette vedtaket til side.

Les avgjørelsen i sin helhet