Saken gjelder om en arbeidsgiver kan kreve fradrag for arbeidsavklaringspenger

Høyesteretts dom, 13.12.2012, HR-2012-02350-A, (sak nr. 2012/1148), sivil sak, anke over dom

IKM Consultants AS (advokat birgitte Rødsæther) mot Elisabeth Knudsen Owe (advokat Bent Endresen)

Dommere: Kallerud, Tønder, Noer, Normann, Stabel

Saken gjelderom en arbeidsgiver ved erstatningsutmålingen etter usaklig oppsigelse fra arbeidsforhold kan kreve fradrag for arbeidsavklaringspenger den oppsagte har mottatt fra trygdemyndighetene.

Lagmannsretten kom til at siden trygdemyndighetene ville ha rett til å kreve tilbake arbeidsavklaringspengene den oppsagte arbeidstakeren hadde mottatt, skulle det ikke gjøres fradrag i den erstatningen retten fastsatte. Høyesterett var enig i dette resultatet og anken ble forkastet.

I avgjørelsen tas det utgangspunkt i at det ikke er tvil om at trygdemyndighetene kan kreve tilbake utbetalte dagpenger dersom arbeidstakeren får dekket tapt arbeidsinntekt på annen måte, og at det derfor ikke skal gjøres fradrag for dagpenger ved erstatningsutmåling etter usaklig oppsigelse, jf. Rt. 2005 side 518. Spørsmålet for Høyesterett var om det samme skulle gjelde for utbetalte arbeidsavklaringspenger.

Etter en gjennomgang av de aktuelle bestemmelsene i folketrygdloven, ble det lagt til grunn at regelverket gir trygdemyndighetene rett til å kreve tilbake utbetalte arbeidsavklaringspenger når arbeidsgiveren dømmes til å betale erstatning for lønnstap etter usaklig oppsigelse. Forarbeidene kunne ikke lede til noe annet resultat.

På denne bakgrunn uttalte Høyesterett at erstatning etter usaklig oppsigelse normalt skal fastsettes uavhengig av om den oppsagte i en periode etter oppsigelsen har fått utbetalt arbeidsavklaringspenger.

En dommer (Tønder) hadde en særmerknad vedrørende begrunnelsen.

Les avgjørelsen i sin helhet