Bruk av politilue på profilbilete

Høgsterettsdom 9. mai 2018, HR-2018-871-A, (sak nr. 2017/2197), straffesak, anke over dom,
A (advokat Andreas Søreng Høiby) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Dommarar: Ringnes, Bårdsen, Bull, Sverdrup, Tønder

Ein person var iført politilue på profilbiletet sitt på Facebook. Høgsterett kom til at forholdet blei ramma av straffelova § 165. Bruken av politilua var uheimla og eigna til å villeie publikum ved å skape inntrykk av at vedkommande hadde politimyndigheit.

Bruken var vidare eigna til å svekke tilliten til politiet. Høgsterett kom vidare til at forholdet også var straffbart etter forbodet i same paragraf mot å bruke offentleg våpen eller merke.

Dommen gir rettleiing i tolkinga av straffelova § 165.

Les heile avgjerda