Framgangsmåten ved beslag hos advokat

Høgsteretts orskurd 17. april 2018, HR-2018-699-A, (sak nr. 2017/2167), straffesak, anke over orskurd, 

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Henrik Horn)

Dommarar: Bergsjø, Høgetveit Berg, Falch, Bull, Tønder

Høgsterett oppheva avgjerda i tingretten og lagmannsretten i ei sak om beslag av såkalla advokatkorrespondanse.

Saka hadde utspring i ransaking hos ein tidlegare privatpraktiserande advokat som er sikta for alvorlege straffbare forhold. Ved ransakinga sikra politiet eit betydeleg datamateriale. Spørsmålet i saka var korleis tingretten skal gå fram når dei sorterer ut dei delane av materialet som på grunn av teieplikta ikkje kan utleverast til politiet for vurdering av beslag.

Høgsterett fann at lagmannsretten ikkje hadde stilt strenge nok krav til denne prosessen, og avgjerda i lagmannsretten blei oppheva. Fordi feilen også omfatta avgjerda i tingretten, blei også den oppheva.

Avgjerda gir rettleiing for framgangsmåten ved ransaking og beslag hos advokatar.

Les heile avgjerda