Grovt narkotikalovbrot

Høgsterettsdom dom 19. juni 2018, HR-2018-1188-A, (sak nr. 2018/312), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Dommarar: Arntzen, Matheson, Bull, Sverdrup, Matningsdal

Ein 25 år gammal mann blei dømd til fengsel i to år og ni månader for å ha erverva 990 gram amfetamin. Han var hovudmannen i lovbrotet, som blei utført saman med ein annan, og han handla ut frå profittmotiv. 

Lovbrotet blei utført kort tid etter tingrettsdommen for eit tilsvarande, meir alvorleg, lovbrot.

Ved straffutmålinga blei det ikkje lagt vekt på at den samla straffa for dei to domfellingane til saman ville bli fengsel i ni år og ni månader. 

Avgjerda har betydning for når ein kan vise til prinsippet i straffelova § 82 om etterskotsdom, jf. § 79 om straffutmålinga ved fleire lovbrot (konkurrens), utanfor bruksområdet til føresegna.

Les heile avgjerda