Innførsel av 13000 ecstasytablettar

Høgsterettsdom dom 4. mai 2018, HR-2018-847-A, (sak nr. 2018/277), straffesak, anke over dom, A (advokat Erik Ulvesæter) mot Påtalemakta (statsadvokat Rudolf Christoffersen)

Dommarar: Bergsjø, Bergh, Falch,Webster, Matningsdal

Ein 19 år gammal mann frå Bergensområdet fekk to års fengsel for å ha medverka til innførsel av 13 000 ecstasytablettar med danskebåten.

Saksforholdet omfatta fleire personar som planla og gjennomførte innførsel av ecstasytablettane. To av dei kasta ein bag med tablettane over bord frå «danskebåten» ved Vatlestraumen sør for Bergen.

Andre involverte frakta narkotikaen til land og tok hand om han etterpå. 19-åringen frå Bergensområdet var vaktpost på land, sjåfør for ein av hovudmennene og stilte bilen sin til disposisjon for oppbevaring av partiet.

Høgsterett kom til at ei straff på fengsel i to år og tre månader ville vore passande, men skjerpa ikkje straffa på to års fengsel som mannen var dømd til i lagmannsretten.

Fordi det ikkje låg føre klare og sterke rehabiliteringsomsyn, fann ikkje Høgsterett grunnlag for å dømme han til samfunnsstraff.

Dommen gir rettleiing for straffenivået ved innførsel av ecstasytablettar og bruken av samfunnsstraff.

Les heile avgjerda