Mishandling i nære relasjonar,jf saknr.18-100677STR-HRET

Høgsteretts dom 19. oktober 2018, HR-2018-2044-A, (sak nr. 18-102426STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Kildahl) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Dommarar: Møse, Noer, Ringnes, Berglund, Endresen

Lagmannsretten hadde dømt A til fengsel i ti månader etter straffelova 1902 § 219 fordi ho hadde mishandla dottera si medan familien budde i England frå 2009 til 2014 og i Noreg frå 2014 til juli 2015. Lagmannsretten fann det uklart om handlingane ho hadde utført i England, var straffbare, men domfelte A for alle handlingane etter norsk straffelov fordi det låg føre vedvarande brotsverk. 

Høgsterett la til grunn at jurisdiksjonsreglane i straffelova 2005 måtte brukast som det mest gunstige for den tiltalte fordi det var krav om dobbel strafflegging. Etter HR-2017-2429-A (Jemen) kan norsk rett ikkje som eit generelt prinsipp brukast på handlingar i utlandet som inngår som ein del av eit vedvarande brotsverk. Her hadde mishandlinga begynt i utlandet og halde fram i Noreg.

Sidan lagmannsretten ikkje hadde tatt stilling til om handlingane var straffbare i England, følgde det av Jemen-dommen at kravet om dobbel strafflegging ikkje var oppfylt. At A var norsk statsborgar og hadde betydeleg tilknyting til Noreg, kunne ikkje føre til eit anna resultat. Dommen i lagmannsretten blei oppheva.  

Saka blei behandla saman med sak nr. 18-100677STR-HRET, som også reiste spørsmål om det stadlege verkeområdet til straffelova, men som låg annleis an.

Les heile avgjerda