Skatteamnesti

Høgsterettsdom 9. mai 2018, HR-2018-875-A, (sak nr. 2017/2227), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Anders Mandal Funnemark)

Dommarar: Bergsjø, Sverdrup, Noer, Kallerud, Tønder

Ein tidlegare advokat blei i lagmannsretten dømd til fengsel i tre år og åtte månader for å ha unndratt skatt og avgift. Høgsterett var einig i at han ikkje oppfylte vilkåra for å få skatteamnesti, og anken blei forkasta.

Advokaten unndrog gjennom mange år rundt 12,5 millionar kroner i skatt og 5,5 millionar kroner i meirverdiavgift ved bruk av fiktive fakturaer. Han blei avslørt av kollegaer, som påla han å varsle revisoren sin og opplyste at dei ville varsle skattemyndigheitene dersom han ikkje gjorde det sjølv.

Advokaten sende ei oppmoding til Skatt øst om frivillig retting. Men på det tidspunktet hadde revisor allereie meldt frå, noko advokaten ikkje var klar over.

Fleirtalet i Høgsterett fann at rettinga ikkje var «frivillig», og at vilkåra for skatteamnesti dermed ikkje var oppfylte. Eit mindretal på to dommarar var ueinige og stemde for at den tidlegare advokaten burde få innvilga straffutmålingsutsetting.

Dommen gir rettleiing for tolkinga av føresegna om skatteamnesti i skatteforvaltningslova § 14-4 bokstav d.

Les heile avgjerda