Spørsmål om beslag i advokatarkiv hos advokat sikta for alvorlege straffbare forhold

Høgsterettsavgjerd 17. januar 2018, HR-2018-104-A, (sak nr. 2017/1907), straffesak, anke over avgjerd

A (advokat Kim Ellertsen, advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Dommarar: Bårdsen, Bull, Arntzen, Kallerud, Tønder

Høgsterett slår i avgjerda fast at forbodet mot beslag i straffeprosesslova § 204, jf. § 119 også gjeld dokument/informasjon som ein føreset at politiet sjølv har tilgang til, eller som advokaten har formidla vidare til anna offentleg myndigheit.

Avgjerda har betydning for innhaldet i og rekkjevidda av bevis- og beslagsforbodet for mellom anna advokatarkiv, spesielt der det er snakk om å gå igjennom ei stor mengd sikra elektronisk materiale hos ein advokat.

Les heile avgjerda