Straff for ulovleg omgang med 37 kilo hasj

Høgsteretts dom 12. mars 2018, HR-2018-486-A, (sak nr. 2017/1912), straffesak, anke over dom,

A  (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Folke Åmlid)

Dommarar: Arntzen, Berglund, Indreberg, Matheson, Tønder

Ein dansk statsborgar blei prøvelauslaten etter å ha sona danske dommar om vinningskriminalitet med ei reststraff på 582 dagars fengsel. Mindre enn éin månad etter lauslatinga gjorde han seg skuldig i tre grove narkotikabrotsverk i Noreg. Brotsverka bestod i erverv og sal av 12 kilo hasj og medverknad til transport og oppbevaring av 25 kilo hasj, av dei var 4 kilo forsøkt overdratt. 

Høgsterett var einig med lagmannsretten i at straffa som eit utgangspunkt burde settast til nærmare fire års fengsel for narkotikabrotsverka isolert sett. Høgsterett fann etter omstenda ikkje grunnlag for å tillegge den avgrensa tilståinga til den domfelte vekt ved straffutmålinga.

Éin dommar ville likevel gi eit visst frådrag i straffa for at domfelte i ein periode hadde samtykt i at fengslingsforlengingar blei behandla som kontorforretningar utan personleg frammøte. Fleirtalet meinte dette ikkje var grunnlag for frådrag. 

Høgsterett fann vidare at det kunne idømmast ei samla straff for narkotikabrotsverka i Noreg og reststraffa ved prøvelauslatinga i Danmark, jf. lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. § 14, sjølv om domfellingane gjaldt brotsverk av ulik art.

Fleirtalet meinte at eitt år av reststraffa burde inngå i fellesstraffa, medan éin dommar meinte at noko meir av reststraffa burde inngå. 

Anken over lagmannsrettsdommen på fengsel i fire år og ti månader blei forkasta. 

Dommen avklarar at idømming av ei samla straff med reststraffa ved prøvelauslatinga i andre nordiske land skal avgjerast på grunnlag av norsk straffegjennomføringspraksis.

Les heile avgjerda