Straff for misbruk av stilling som lege til å skaffe seg seksuell omgang

Høgsteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-390-A, (sak nr. 2017/1761), straffesak, anke over dom

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Bjørn Soknes)

Dommarar: Webster, Arntzen, Noer, Bårdsen, Endresen

Ein lege blei dømd til fengsel i tre år og tre månader.

Fem fornærma blei utsette for handlingar som utgjorde seksuell omgang, under gynekologiske undersøkingar. Den seksuelle omgangen bestod i masturbering og i at ein ultralydsprobe blei brukt til seksuell stimulering av pasientane. Bruken av proben er etter lova likestilt med samleie.

Dommen gir rettleiing for straffenivået for denne typen lovbrot.

Les heile avgjerda