Straffutmåling for grov aktlaus valdtekt

Høgsteretts dom 22. mars 2018, HR-2018-568-A, (sak nr. 2017/2036), straffesak, anke over dom,  

Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat Halvard Helle) 

Dommarar: Bergh, Indreberg, Webster, Høgetveit Berg, Øie 

Høgsterett fastsette straffa for ei grov aktlaus valdtekt til samleie til fengsel i eitt år og seks månader. 

Kvinna som var utsett for valdtekta, var på grunn av søvn og/eller rus ute av stand til å motsette seg handlinga. Høgsterett fann i saka verken skjerpande eller formildande omstende som kunne påverke straffutmålinga. 

Avgjerda gir rettleiing for straffenivået ved grov aktlaus valdtekt.

Les heile avgjerda