Straffutmåling for kroppskade når ein tredje person er dømd for drap

Høgsterettsdom 28. juni 2018, HR-2018-1271-A, (sak nr. 2018/384), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Tormod Bakke) II. B (advokat Anders Brosveet) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Tormod Bakke)


Dommarar: Falch, Matheson, Normann, Høgetveit Berg, Øie

Tre personar var involverte i vald og mishandling av ein person som døydde. Éin av dei var dømd for overlagt drap. Dei to andre blei i lagmannsretten frifunne for drap, men dømde for høvesvis grov kroppsskade med døden til følge og grov kroppskrenking.

For Høgsterett gjaldt saka straffutmåling for dei to som var frifunne for drapet.

Høgsterett opprettheldt straffa for dei på fengsel i høvesvis 5 år og 2 år.

Dommen gir rettleiing for straffutmåling i slike tilfelle. Han klargjer også at uskyldspresumsjonen i Grunnlova § 96 og EMK artikkel 6 blir broten dersom det ved straffutmålinga blir brukt formuleringar som lét etter seg tvil om frifinninga for drapet er riktig. 

Les heile avgjerda