Straffutmåling og oppreisning for seksuell omgang med barn under 16 år

Høgsteretts dom 30. oktober 2018 dom, HR-2018-2096-A, (sak nr. 18-106598STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Grethe Gilstad) mot Påtalemakta (statsadvokat Jarle Wikdahl)

Dommarar: Indreberg, Bårdsen, Webster, Ringnes, Bergh

Den tiltalte, som var 20 år gammal på gjerningstidspunktet, blei dømd til fengsel i 120 dagar for to tilfelle av seksuell omgang med 15 år gamle jenter. Han blei ikkje dømd til å betale oppreisningserstatning. 

Høgsterett la vekt på at det ikkje var stor forskjell i alder og utvikling mellom den tiltalte og dei fornærma, og at han var i eit forhold med dei på gjerningstidspunktet. Høgsterett tok ved straffutmålinga utgangspunkt i ei straff ned mot fengsel i fire månader for den enkelte handlinga. Høgsterett tok også omsyn til tilståinga og den svake framdrifta i saka. 

Dommen avklarer at det ikkje er i strid med FNs barnekonvensjon å legge fram bevis for domfellingar for lovbrot som er utførte før fylte 18 år, og å legge vekt på dette i straffskjerpande retning. I den konkrete saka blei det lagt svært lite vekt på ei tidlegare domfelling. 

Dommen gir rettleiing om forståinga av barnekonvensjonen, straffenivået ved seksuell omgang med mindreårige og tilkjenning av oppreisningserstatning ved slike lovbrot. 

Les heile avgjerda