Straffutmåling ved gjentatt grov valdsutøving

Høgsteretts dom 13. mars 2018, HR-2018-491-A, (sak nr. 2017/2114), straffesak, anke over dom,

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Alf Marttin Evensen)

Dommarar: Bergh, Arntzen, Matheson, Bull, Indreberg

Ein 35 år gammal mann blei dømd til fengsel i to år og tre månader for grov kroppsskade. Seks månader av straffa blei gjorde til vilkårsstraff. Straffa var ei fellesstraff med vilkårsdelen av to tidlegare dommar. Betydninga av dei tidlegare dommane stod sentralt i saka. 

Høgsterett skjerpa straffa med omkring fire månader som følge av at den domfelte tidlegare var dømd for vald. 

I ein av dei tidlegare dommane var ein vesentleg del av straffa gjord til vilkårsstraff som følge av lang saksbehandlingstid. Dei nye handlingane var gjorde i prøvetida for denne dommen.

Ved ein storkammerdom i Høgsterett frå 2016 (HR-2016-225-S) er det klarlagt at ein normalt skal gi kompensasjon for lang saksbehandlingstid i form av frådrag i totalstraffa og ikkje ved at ein del av straffa blir gjord til vilkårsstraff.

Høgsterett kom likevel til at det var grunnlag for å dømme til fellesstraff med vilkårsdelen av den tidlegare dommen. Ved fastsettinga av straffelengda blei det tatt omsyn til at den tidlegare vilkårsstraffa var gitt som følge av lang saksbehandlingstid.

Les heile avgjerda