Arbeidsrett – om oppseiinga av ein overstyrmann var gyldig

Høgsteretts dom 15. mai 2019, HR-2019-928-A, (sak nr. 18-145269SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

Hurtigruten Sjø AS, Hurtigruten AS (advokat Sten Foyn), NHO Sjøfart (partshjelpar) (advokat Kurt Weltzien) mot A (advokat Christopher Hansteen), Norsk Sjøoffisersforbund (partshjelpar) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Dommarar: Indreberg, Noer, Kallerud, Bergsjø, Høgetveit Berg

Ein overstyrmann i Hurtigruten blei sagd opp etter at han hadde navigert feil gjennom Finnsnesrenna i Troms, slik at skipet rørte grunnen. Overstyrmannen hadde ikkje på førehand lagt inn ruteplan for Finnsnesrenna, og navigeringa skjedde utan at radar eller kartmaskiner blei kontrollerte for å fastslå posisjonen til skipet. Seglasen skjedde i tjukk tåke. 

Høgsterett kom til at det ikkje var feil ved det faktumet som Hurtigruten bygde oppseiinga på, og at skjønnet var forsvarleg når Hurtigruten konkluderte med at selskapet ikkje lenger hadde nødvendig tillit til overstyrmannen. Overstyrmannen fekk tilbod om stilling som førstestyrmann i selskapet samtidig med oppseiinga (endringsoppseiing). Dette blei det lagt vekt på ved den samla saklegheitsvurderinga. 

Saka har betydning for fastlegginga av kva som skal til for at ei oppseiing i tilfelle som dette kan reknast som sakleg.

Les heile avgjerda