Bevistilgang til omfattande mengd elektronisk lagra dokument

Høgsteretts orskurd 27. mai 2019, HR-2019-997-A, (sak nr. 18-186326SIV-HRET)

Felleskjøpet Agri SA (advokat Fredrik Lilleaas Ellingsen) mot Infor (Steinhausen) II GmbH (advokat Ola Haugen)

Dommarar: Øie, Møse, Bull, Berglund, Lindsetmo

Saka gjaldt eit pålegg frå lagmannsretten om bevistilgang til ei omfattande mengd elektronisk lagra dokument. 

Slik Høgsterett såg det, var det ei uriktig vurdering av bevis når lagmannsretten hadde lagt til grunn at det ville vere enkelt å søke opp og sortere dokumenta. Det var vidare uklart om relevanskravet i tvistelova § 21-7 var oppfylt.

Kravet til spesifikasjon av bevis etter § 26-6 første ledd var tolka uriktig. Sjølv om spesifisering kan vere vanskeleg ved ei omfattande dokumentmengd, må det forsøkast så langt det er mogleg. Bevispålegga var i strid med kravet om samsvar i § 26-5 tredje ledd, sidan gjennomføringa ville vere eit svært omfattande arbeid.

Lagmannsretten hadde ikkje vurdert om pålegg om at Felleskjøpet skulle legge fram opplysningar knytte til fakturaer frå eit advokatfirma, var i strid med bevisforbodet i tvistelova § 22-5. 

Orskurden i lagmannsretten blei oppheva.

Les heile avgjerda