Registrering av DNA-profil

Høgsteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1226-A, (sak nr. 19-014740SIV-HRET)

A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Dommarar: Webster, Matheson, Bergsjø, Arntzen, Lindsetmo

Om registrering av DNA-profil var uforholdsmessig

Høgsterett kom til at registrering av DNA-profil etter domfelling for skattesvik ikkje var eit uforholdsmessig inngrep etter EMK artikkel 8 nr. 2. Riksadvokatens vedtak om registrering var dermed gyldig.

Ein mann blei i 2012 dømd til fengsel i eitt år og seks månader for skattesvik, av dei seks månader på vilkår. Etter at dommen var rettskraftig, bestemte Økokrim at DNA-profilen til mannen skulle registrerast i identitetsregisteret. Mannen klaga til Riksadvokaten, men klagen førte ikkje fram. Mannen gjorde gjeldande at klagevedtaket var ugyldig fordi registreringa var eit uforholdsmessig inngrep i privatlivet hans. Fleirtalet i Høgsterett kom etter ei avveging av dei kryssande omsyna til at inngrepet ikkje krenkte rettane mannen har etter EMK artikkel 8. Eit mindretal på éin dommar meinte at inngrepet var uforholdsmessig.

Dommen gir rettleiing om bruken av EMK artikkel 8 ved registrering av DNA-profilar og andre personopplysningar.

Les avgjørelsen i sin helhet