Flytebryggeanlegg krenkte strandretten til ein nabo

Høgsteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-280-A, (sak nr. 18-112942SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:

I. Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) mot Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar)

II. Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) mot Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien)

Dommarar: Matningsdal, Normann, Kallerud, Ringnes, Sæbø

Anlegget fekk likevel bli liggande fordi retten var gått tapt ved konkludent åtferd.

I hamna på Skjærhalden på Hvaler blei det i 2005 bygd ei gjestebrygge. Etter utvidingar består anlegget i dag av ei hovudbrygge som strekker seg om lag 230 meter ut i hamnebassenget med tverrpirar på landsida. Brygga skrår inn framfor ein naboeigedom. Spørsmålet i saka var om anlegget krenker strandretten til ein nabo, og om retten i så fall var tapt på grunn av konkludent åtferd frå naboen si side.

Høgsterett slo fast at strandretten – her i form av utbyggingsrett, som mellom anna omfattar retten til å legge ut flytebryggeanlegg utanfor sin eigen eigedom – er ein eksklusiv rett for strandeigaren til å utnytte sjøområdet utanfor eigedomsgrensa. Så langt eineretten rekk, gir han vern mot inngrep frå eigarar eller rettshavarar på naboeigedommane. Om retten er krenkt, blir ikkje påverka av om inngrepet allereie er gjennomført. I hamneområde der det ligg føre ein reguleringsplan, strekker retten seg i alle fall ut til den aktuelle reguleringsgrensa, såframt utbygginga ikkje kjem i konflikt med strandretten til andre. Det er ikkje grunnlag for å fastlegge rettane til dei enkelte grunneigarane i sjøområdet utanfor eigedomsgrensene basert på ei interesseavveging mellom dei.

Høgsterett kom til at brygga delvis var plassert i eit område der naboen har einerett til å bygge ut. Ho krenker derfor strandretten hennar.

Naboen hadde likevel opptredd på ein slik måte at ho måtte seiast å ha godtatt etableringa av bryggeanlegget og gitt utbyggaren god grunn til å innrette seg i tillit til dette. Ho hadde dermed tapt retten ved konkludent åtferd.

Dommen gir rettleiing om det nærmare innhaldet i strandretten. Han klargjer også utstrekninga av retten i hamneområde. Vidare gir dommen eit eksempel på tap av strandrett ved konkludent åtferd.

Les heile avgjerda