Rett til å anke over avgjerd om konkursopning

Høgsteretts kjennelse 14. mars 2019, HR-2019-515-A, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse:

Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence (advokat Anne Marie Sejersted), Gardermoen Residence AS' konkursbo  (advokat Håvard Wiker)

Dommarar: Øie, Endresen, Møse, Normann, Høgetveit Berg 

Spørsmål om rett til å anke over avgjerd om konkursopning, jf. konkurslova § 72 andre ledd første punktum. 

Gardermoen Residence AS blei slått konkurs etter krav om oppbod. Sønderberg AS, som hadde aksjar i selskapet, anka avgjerda. Lagmannsretten avviste anken på det grunnlaget at aksjonærar ikkje har ankerett etter konkurslova § 72. For Høgsterett gjorde selskapet gjeldande posisjonen både som aksjonær og kreditor som grunnlag for ankerett. 

Høgsterett kom til at det legg føre ankerett for kreditorar, men ikkje for aksjonærar. 

Etter ei alminneleg bevisvurdering fann Høgsterett at Sønderberg AS hadde eit krav mot Gardermoen Residence AS og dermed ankerett som kreditor. Avgjerda i lagmannsretten blei oppheva og anken fremma for lagmannsretten. 

Les heile avgjerda