For pressa

Pressetenesten er lukka sider for media. Gå til https://presse.domstol.no for logge på eller søkje om adgang (krev elektronisk identifikasjon).

Ordninga baseres på tillit til at media tar hand om opplysningane i samsvar med god presseskikk. Publisering av opplysningar frå disse sidene skjer under det einskilde organ sitt sjølvstendige redaktøransvar. Misbruk av informasjon kan medføre både straffeansvar og at brukaren mister sin tilgang til sidene.

Sjå kriterier for godkjenning av pressebrukarar

Kva inneheld pressesidene?

http://presse.domstol.no finn du 

Ver merksam på at ikkje alle domstolar deltek i ordninga og at andre igjen berre legg ut rettsavgjerder (ikkje tiltaler).

Se forklaring til forkortingar av domstolnavn som brukast i berammingslistar, tiltaler og avgjerder.