Justisdepartementet: Bedre oppfølging av vitner

En arbeidsgruppe ser et klart behov for å ta bedre vare på vitner i alle ledd av en straffesak. Gruppen foreslår flere praktiske, ikke-rettslige tiltak. Forslagene sendes nå på høring.

En arbeidsgruppe ser et klart behov for å ta bedre vare på vitner i alle ledd av en straffesak. Gruppen foreslår flere praktiske, ikke-rettslige tiltak. Forslagene sendes nå på høring. Det er alvorlig om vitner vegrer seg for å stå frem. Vitner er hjørnesteiner i norsk straffesaksprosess, sier justisminister Knut Storberget. Kriminalitetsbekjempelse er et samarbeid mellom det offentlige og den enkelte. Vi må innrette virksomheten på en måte som gir tillit, sier justisministeren videre. Les mer om utvalgets konklusjoner på Justisdepartementets nettsted.