Kommentar om gransking av domstoler

- Domstoladminstrasjonen mener at justisministeren nå har kommet oss i møte ved å ha avgrenset granskingen av domstolenes rolle i saken, noe vi er fornøyd med. Det sier direktør Knut Sæther i en kommentar til justisministerens tilleggsmandat til utvalget som skal granske Fritz Moen-saken.

- Domstoladminstrasjonen ser det som viktig at juryens avgjørelser, og Høyesteretts kjæremålsutvalgs avgjørelse, ikke skal granskes i forbindelse med Fritz Moen-saken. Vi har tidligere pekt på at det er viktig at selve den dømmende virksomhet ikke granskes.

- Domstoladministrasjonen konstaterer at Justisdepartementet har sluttet seg til vårt hovedsyn om at det er et konstitusjonelt vern for domstolene her, selv om det kan være litt uklart om vi er helt enige om grensene.

- Det er prinsipielt viktig at det ikke kan stilles spørsmål til juryen om forhold juryen ikke kan forklare seg om, også når det gjelder eldre forhold som her. Den grensen har Domstoladministrasjonen sett på som viktig å framholde og vi er tilfreds med at Justisministeren deler det synet, sier Knut Sæther.
 
I et brev til Justisministeren har Domstoladministrasjonen kommet med sine standpunkt til granskingen. I brevet heter det blant annet: "Det er gjentatte ganger pekt på at man ved slike granskinger skal ta hensyn til domstolenes selvstendighet og uavhengighet. Domstoladministrasjonen peker særlig på det som ble uttalt under behandlingen av spørsmålet om gransking av Liland-saken. Det bemerkes at det som utledes av Grunnlovens prinsipper må anses å ha konstitusjonell karakter. Det minnes også om Domstolkommisjonens uttalelse i NOU 1999:19 pkt. 5.4.5:

”I sentrale deler av norsk statsforvaltning er det som tidligere nevnt en gammel og rotfestet tradisjon og kultur for å respektere domstolenes særstilling. Etter enkeltes mening går man av og til for langt i å være tilbakeholden på områder som har liten forbindelse med domstolenes dømmende funksjon. Etter kommisjonens vurdering er det viktig at man i forvaltningen har et bevisst forhold til faren for at slike tradisjoner og slik kultur kan svekkes.”

Domstoladministrasjonen vil peke på at det her er viktig å ta et prinsipielt utgangspunkt, og at det her bør være en konsistent holdning med hensyn til domstolenes uavhengige rolle.”"

Her kan du lese JDs pressemelding og utvalgets mandat.