Kortere køer og raskere saksbehandlingstid

Statistikken over domstolenes saksbehandling viser at de fleste kurver gikk rett vei i første halvår 2006. Færre saker venter på behandling og saksbehandlingstiden er betydelig redusert. De fleste målene for saksbehandlingstid er nå oppnådd. Det viser tall fra Domstoladministrasjonen.

- Dette er et resultat av en målbevisst satsing. Det er i gangsatt prosjekter for å nedarbeide restanser i en rekke domstoler. Statistikken viser at slike satsinger nytter og at domstolene på de fleste områder når oppsatte mål for saksbehandlingstid. Det sier direktør Knut Sæther i Domstoladministrasjonen.
- For alle som er involvert i rettssaker er dette en god nyhet. Kortere køer og raskere saksbehandling er blant annet viktig for mange tiltalte, fornærmede, familier og næringslivet. De involverte i rettssaker behøver ikke å vente like lenge på avgjørelser som kan være svært viktige for dem. Utviklingen viser at økte ressurser til saksavvikling i domstolene gir håndfaste resultater, sier Sæther.

Tingrettene / førsteinstansdomstoler

Statistikken viser en økning i antallet innkommende enedommersaker (blant annet fengslinger og tilståelsesdommer). Likevel er restansene for disse redusert med 23,2 prosent sammenlignet med første halvår 2005.
Også i straffesaker med meddomsrett er køene betydelig kortere. Restansene har i første halvår gått ned med 21,6 prosent, sammenlignet med 2005. Tusen færre saker venter nå på en avgjørelse enn for et år siden. Dette selv om det nå kommer inn flere slike saker i første halvår 2006 sammenlignet med tilsvarende periode i 2005.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for straffesaker i meddomsrett er også betydelig redusert. På et år har den sunket fra 2,9 til 2,5 måneder og er nå klart innenfor målet på i gjennomsnitt 3 måneders behandlingstid for denne type saker.

Pilene for sivile tvistemål peker også riktig vei. Restansene er her for landets førsteinstansdomstoler redusert fra 7 536 saker (1.7.05) til 6 516 saker (1.7.06). Dette er en nedgang på 12,9 prosent. Saksbehandlingstiden for sivile tvister er i tingrettene redusert fra i gjennomsnitt 6,5 måneder til 5,5. De er nå innenfor målet om en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 6 måneder.

Lagmannsrettene

Restansene synker også for sivile ankesaker, saksbehandlingstiden er kraftig redusert fra 10,1, til 7,0 mnd.

I lagrettesaker stiger restansene noe og det samme gjør saksbehandlingstiden, fra 5,1 til 5,3 mnd. Når det gjelder meddomrettssaker i lagmannsrettene, så har restansene økt på grunn av at domstolene får inn betydelig flere slike saker. Saksbehandlingstiden har derimot gått ned fra 4,8 til 4,4 måneder.

Har nådd målet

- Samlet sett er domstolene nå innenfor målet om at straffesaker i meddomsrett skal være behandlet innen tre måneder, og sivile saker innen seks måneder. Enedommersaker er i gjennomsnitt ferdigbehandlet etter noen uker. Det arbeides godt med saksavviklingen i de fleste domstoler. Det er satt i gang flere prosjekter for restansenedarbeidning i domstoler med spesielle utfordringer. Dette har Domstoladminsitrasjonen kunnet gjøre etter å ha fått ekstra bevilgninger fra Stortinget. Saksbehandlingstiden første halvår viser at slike satsninger gir resultater. Det er nå viktig å fortsette med slike satsinger for å kunne holde saksbehandlingstiden på et lavt nivå, sier Knut Sæther.