Vi har Europas hurtigste domstoler

- Vi har Europas hurtigste domstoler. Det sier Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach i en kommentar til en rapport fra Riksrevisjonen vedrørende effektiviteten i straffesakskjeden.

- Domstolene har aldri behandlet straffesaker så raskt som nå. Jeg våger påstanden at Norge har de mest hurtigarbeidende domstolene i Europa.

Dette sier direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen i en kommentar til Riksrevisjonens rapport om effektiviteten i straffesakskjeden som ble lagt fram i dag.

- Riksrevisjonen tar for seg begrensede, men viktige saksområder, der Stortinget har satt spesielle frister. Undersøkelsen viser at domstolene har hatt en positiv utvikling for å klare fristene. Domstolene vil arbeide videre for å nå også disse målene, sier Tor Langbach.

Undersøkelsen viser at i 2003 ble 40 prosent av saker som er nevnt i straffeprosessloven § 107 ble berammet innen 14 dager. For 2007 var 83 prosent av sakene innenfor denne fristen.

Et annet tema er at hvis ikke særlige forhold er til hinder skal hovedforhandling være påbegynt før 42 dager om den siktede var under 18 år da forbrytelsen ble begått. I 2003 ble dette nådd i 22 prosent av sakene, i 2007 ble det nådd i ca. 40 prosent av sakene.

Det frer også et mål at det ikke skal gå mer enn 14 dager fra anke kommer inn til lagmannsretten, og fram til henvisning til ankeforhandling. Dette målet ble nådd for 76 prosent av sakene i 2007. Resultatet er noe bedret fra Riksrevisjonens saksgjennomgang i 2003, da 65 prosent av sakene ble henvist innen fristen.

- Kritikken som Riksrevisjonen retter mot domstolene er basert på et svært lite utvalg av saksmengden i domstolene. Det er derfor ikke grunnlag for å kritisere domstolene for sen saksbehandling. Tvert imot har domstolene de siste årene redusert saksbehandlingstiden betydelig, sier Tor Langbach.

- Vi skal selvsagt arbeide for å bedre saksbehandlingstiden også innenfor de sakstypene som Riksrevisjonen omtaler. De siste årene har domstolene prioritert den samlede saksbehandlingstiden. Tingrettene er nå innenfor målsettingen når det gjelder gjennomsnittelig saksbehandlingstid for straffesakene. Lagmannsrettenes saksbehandlingstid går også ned, sier Langbach.