Tilsynsutvalget for dommere - rekord i antall klager

I 2011 mottok Tilsynsutvalget  for dommere (TU) flere klager på dommere enn noen gang.

Selv om det antallet klager var det høyeste Tilsynsutvalget (opprettet i 2002) har opplevd, er det et lavt antall klager som får medhold. – I forhold til alle rettsakene som gjennomføres i domstolene er ikke tallet på klager dramatisk, sier tingrettsdommer Unni Sandbukt, leder av TU.

Høyeste antall klager siden 2002 

 I 2010 mottok TU 125 klager, som var det høyeste sakstallet siden 2002 da TU ble opprettet. Per 1. desember 2011 er det innkommet 160 klager, noe som viser en at tendensen fortsetter.

– Det er vanskelig å vite hva som er årsaken til at klagefrekvensen øker.Det kan skyldes større fokus på TU de siste årene samt bedre kjennskap til utvalget i løpet av de 10 årene det har vært i funksjon, sier Unni Sandbukt. Ifølge Sandbukt kan det også kan ha andre årsaker, for eksempel knyttet til generelle trekk i samfunnet som en økende tendens til å benytte klageordninger.

– Sett i forhold til alle rettsakene som gjennomføres i norske domstoler i løpet av et år, er det likevel ikke grunnlag for å mene at det er noe dramatisk ved at det innkommer mellom 150–200 klager dommere i løpet av et år, sier Unni Sandbukt.

Ikke mer kritikk

Tallene viser videre at antall kritikksaker ikke øker til tross for den økte saksmengden. Kritikksakene har variert mellom 2–12 per år og ligger gjennomsnittlig på opp mot 6 saker per år. – Det er vanskelig å vite om dette tallet gjenspeiler virkeligheten. Det er fortsatt slik at det er få profesjonelle aktører som klager på dommere, noe som kan skyldes at terskelen for å innklage dommere til TU er høy, og at det antagelig er knyttet stort ubehag til å klage på dommere for f.eks. aktorer og advokater, sier Unni Sandbukt. Hun viser til at det er mange saker som ikke ender med kritikk, selv om dommerens atferd har vært uheldig. I noen slike saker kommer TU med kritiske merknader eller generelle uttalelser om dommeratferd som skal fungere forebyggende og normdannende i forhold til dommeratferd. – 2012 er det ti år siden Tilsynsutvalget ble etablert. I den forbindelse har vi planlagt å gjennomgå tallmaterialet og vedtakene utvalget sitter på, for å analysere trender og utviklingstrekk i klager og vedtak, samt sammenfatte TUs generelle uttalelser og merknader om god dommerskikk, sier Unni Sandbukt.

Lenke til Tilsynsutvalget for dommere sitt nettsted