Norge har flest lekdommere

Norge er i særklasse i Europa når det gjelder andel av befolkningen som har verv som lekdommere.Selv om det kun er ca. en prosent av oss nordmenn som har et slikt verv, er dette ca. 50 prosent flere enn i Danmark og ti ganger flere per innbygger enn i Sverige. Det skriver domstolmagasinet Rett på sak i sitt siste nummer som bygger sine tall på siste rapport fra Europarådsorganet CEPEJ.

Nå er det valgt ca. 60 000 lekdommere for en ny fireårsperiode. Ca. 44 000 av disse skal tjenestegjøre i tingrettene, ca. 10 000 i lagmannsrettene og ca. 5900 i jordskiftedomstolene. Alle skal begynne sin tjeneste fra 1. januar.

Skiller seg ut

Norge skiller seg ut gjennom å ha veldig mange flere lekdommere enn andre land, og at de tjenestegjør mer sjelden. De danske lekdommerne kalles inn til ca. fire saker i året og de finske og svenske ”nämndemännen” tjenestegjør ca. en gång per måned.

Deltar i cirka to saker årlig

I Norge fastsettes antallet utvalgsmedlemmer med utgangspunkt i at det enkelte medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Argumentasjonen som er brukt i Norge er blant annet at det ikke skal være for belastende å være lekdommer, slik at de søker fritak. ”Vervet skal kunne kombineres med en full stilling” heter det i Ot.prp nr 22 (2006-2007). Samtidig er det et ønske at de som gjør tjeneste ikke er ukjent med vervet.I flere europeiske land, som Irland, Litauen og Nederland, brukes ikke lekdommere i det hele tatt.

Les Rett på sak nr. 3, 2012.

Les mer om det å være meddommer

Les CEPEJ-rapporten her