Statsbudsjettet forsinker moderniseringen av domstolene

Forslaget til statsbudsjett forsinker moderniseringen av domstolene. Det sier Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen

 

- Domstolene har grunn til å være skuffet over forslaget til statsbudsjett. Det er ingen økning til verken tingretter, lagmannsretter, Høyesterett eller jordskiftedomstolene. Det blir derfor en utfordring å holde saksbehandlingstidene nede, samt at det forsinker den nødvendige moderniseringen av domstolene.  Dette rammer parter i domstolene. Samfunnet har fordel av rask og god konfliktløsning.  Domstolene er effektive, har stor kompetanse og arbeider hardt for å holde målene om saksbehandlingstid. Vi forventer at Stortinget styrker domstolene gjennom behandlingen av statsbudsjettet.

- I tillegg til den manglende styrkingen generelt til domstolene er vi  spesielt skuffet over at jordskiftedomstolene ikke styrkes i forbindelse med innføringen av ny jordskiftelov, at det ikke bevilges til nye tinghus,  at det ikke ytes midler til sikkerhetstiltak i Oslo tingrett og at Høyesterett ikke får nye utredere.

- Vi er godt fornøyd med at Justisdepartementet stiller seg positiv til sammenslåinger av domstoler for å få større og sterkere enheter. I første omgang vil departementet i 2016 gjennomføre sammenslåinger av de ti tingrettene som nylig  var ute til høring. Justisdepartementet vil utarbeide en plan for ytterligere sammenslåinger.  Dette er vi svært tilfreds med, og viser at statsråden har lyttet til våre faglige råd.

Dette er de viktigste punktene for domstolene:

 

1. Domstolene får beholde 18 mill kroner av det Justisdepartementet regner som innsparinger ved at barneavhør er tatt ut av domstolene. 5 mill kroner tas ut av domstolene som følge av endringen.

2. Det bevilges 2,2 mill kroner til et prosjekt i Oslo (Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett) for hurtigbehandling av straffesaker

3. 34 mill kroner til  videreføring av arbeidet med nye saksbehandlingsløsninger i domstolene.

4. Effektiviseringskuttet i staten innebærer 9 mill kroner for domstolene og Domstoladministrasjonen

5. Ingen styrking av Høyesterett, for eksempel til flere utrederstillinger

6. Ingen styrking av jordskiftedomstolene ved ny rettsmiddelordning

7. Konseptvalgutredningene for nye tinghus i Stavanger og Bergen videreføres

8. Ingen midler til prosjektering av nytt tinghus i Drammen eller bygging av nytt tinghus i Molde

9. Strukturendringene som om omfatter domstoler i Rogaland, Telemark, Sør-Trøndelag, Buskerud og Bergen, og som var på høring med frist 5. september, gjennomføres i løpet av 2016.

10. Regjeringen vil utarbeide en plan for ytterligere sammenslåinger av tingretter.

           I tillegg økes rettsgebyret  fra 860 kroner til 1025 kroner