Snubletråder i straffeprosessen

En arbeidsgruppe har kartlagt hvilke feil ved saksbehandlingen og lovanvendelsen som fører til opphevelse av straffedommer. Arbeidsgruppen anbefaler flere kompetansetiltak for å redusere antallet opphevelser.

256 av 85 0000 saker oppheves

Av ca. 85 000 straffesaker som ble behandlet i tingrettene og lagmannsrettene i perioden 2011-2013, har arbeidsgruppen registrert 256 opphevelser. Kartleggingen viser at flesteparten av opphevelsene skyldes feil i dommskrivingen (146 saker), mens feil skjer noe sjeldnere i saksforberedelsen (72 saker) og under rettssaken (52 saker). En opphevelse fører i de fleste tilfeller til at hele saken må behandles på nytt i samme domstol.

Flere grunner til opphevelse 

De vanligste opphevelsesgrunnene under saksforberedelsen er feil ved rettens sammensetning, manglende påtalekompetanse og brudd på siktedes krav på forsvarer. Under rettssaken er de vanligste opphevelsesgrunnene at vilkårene for å avsi tilståelsesdom ikke var oppfylt, brudd på kravet til kontradiksjon og at saken uriktig var pådømt i tiltaltes fravær. Ved domsskrivingen er det oftest mangelfulle domsgrunner som fører til opphevelse, etterfulgt av feil lovanvendelse og feil ved fastsettelsen av straffereaksjon.
Arbeidsgruppen ble oppnevnt av Domstoladministrasjonen

Les DAs rapportserie nr.1/2014 - Snubletråder i straffeprosessen (pdf)