Strukturendringer i domstolene

Domstoladministrasjonen har på oppdrag fra Justisdepartementet innhentet domstolledernes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av  domstoler.

Alle synspunkter ble overlevert Justisdepartementet innen fristen 1. april (etter fristen kom ytterligere ett innspill fra en tingrett. Det betyr at alle tingretter har uttalt seg).

DA vil i tiden framover ha en dialog med departementet om, og eventuelt på hvilken måte, dette arbeidet skal føres videre.

Samlet oversikt over innkomne synspunkt på strukturendringer (pdf)

DAs oppsummering av domstolenes innspill (pdf)