Utvidet domstolsamarbeid på Helgeland

Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett har lenge hatt et nært og godt samarbeid om avvikling av sivile saker og straffesaker. Nå utvides dette samarbeidet. Fra årsskiftet etableres det en ordning med en felles tingrettsdommer som skal betjene begge domstolene.

Stillingen som tingrettsdommer, som foreløpig er en ett-årig konstitusjon med mulighet til forlengelse, vil bli lyst ut i nærmeste fremtid. Utnevning vil ventelig skje i løpet av september. Tiltredelse er 1. januar 2014. Vedkommende som utnevnes vil forestå avvikling av sivile saker og straffesaker i Sandnessjøen, Brønnøysund og i Mosjøen. I tillegg vil vedkommende delta i arbeidet med utvikling av organisasjon og rutiner i de to domstolene. Hun eller han vil fungere som stedfortreder for sorenskriveren i Alstahaug og sorenskriveren i Brønnøy. Kontorsted vil være i Sandnessjøen.

En dommerstilling som har flere embetskretser er en nyskapning i domstols-Norge. I tillegg til å møte det samlede behovet for økt dommerkapasitet i de to tingrettene, er formålet med stillingen å høste erfaringer med en slik løsning. Dette vil også komme andre mindre domstoler i Norge til gode.

Sorenskriver Roald Tørrissen i Brønnøy og sorenskriver Ivar K. Iversen i Alstahaug er naturlig nok svært fornøyd med å ha fått på plass en slik løsning. Sorenskriver Roald Tørrissen uttaler i den forbindelse: "I en situasjon der domstolene i Norge har måttet innføre tilsettingsstopp som følge av manglende bevilgninger, er det grunn til å rose Domstoladministrasjonen for å ha sett nødvendigheten av på denne måten å avhjelpe at de to domstolene samlet sett har en underbemanning i kombinasjon med økende saksmengde og andre særlige forhold. Vi velger å se dette som en honnør til at samarbeid lønner seg. Løsninger som dette kan møte de utfordringer mindre domstoler står overfor når det gjelder kapasitet og kompetanse".