Indre Finnmark tingrett 10 år

Indre Finnmark tingrett 10 års jubileum ble høytidelig markert med gjester og taler på sankthansaften 2014. For nøyaktig for 10 år siden ble det skrevet rettshistorie da Sis-Finnmárkku diggegoddi / Indre Finnmark tingrett ble etablert som en førsteinstansdomstol for kommunene Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby. Tingretten fikk mange lovord for godt utført arbeide.  

Tingrettens sorenskriver Finn-Arne Selfors foretok den høytidelige åpningen av jubileet. Han påpekte viktigheten av samiske sedvaner og språk i samiske rettsforhold.
Indre Finnmark tingrett er etablert som en tingrett med det spesielle ansvar å ha god kompetanse innen samiske rettsforhold, var noe av det  sorenskriver Selfors innledet jubileet med. Under åpningen av tingretten for ti år siden, en merkedag for samisk rettshistorie, var både Kongen og Dronningen tilstede. 10 års-jubileet ble også en merkedag ettersom tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith var tilstede. Smith foreleste i temaet "Sameretten – et fag i utvikling". Han startet med å slå fast at staten Norge er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn. Dette forplikter staten til å sikre tilstrekkelig rettsvern for den samiske kulturen slik at den får leve videre. – Indre Finnmark tingrett har her en særlig judisiell funksjon, påpekte Smith under sin tale.

Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og medarbeiderne ved Indre Finnmark tingrett

Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og medarbeiderne ved Indre Finnmark tingrett: Fra høyre: Dommerfullmektig, Hans Arne Nysæter, konsulent Vigdis Beate Johansen, førstekonsulent Rita Boine, høyesterettsjustitiarius, Carsten Smith, sorenskriver Finn-Arne Selfors, førstekonsulent Per Evald Walle og språkmedarbeider, Marianne Johnsen.

Samisk språk og sedvane

Hovedmålet for etableringen av Indre Finnmark tingrett var å å bedre rettssikkerheten for at  det samiske folk. De skulle få et domstol der de kan snakke sitt eget språk og samtidig være sikre på at retten forstår dem.  Sametingspresident Aili Keskitalo påpekte nettopp betydningen av samisk språk i rettssystemet under 10 års-jubileet. – Det var en merkedag i samisk rettshistorie da samisk for første gang ble benyttet som forhandlingsspråk i retten. Dette var mulig fordi alle partene behersket samisk. Det er nærliggende å vise til et prinsipp som vi må holde høyt i denne sammenhengen: Vår rettssikkerhet. Å snakke samme språk gir trygghet om at alle parter forstår og blir forstått. Her har Indre Finnmark tingrett gjort et forbilledlig arbeid med å tilrettelegge for bruken av samisk, sa hun. Sametingspresidenten sa også at rekrutteringen av samisktalende til domstolene, til advokatfirmaene og til påtalemyndighetene blir en sentral suksessfaktor for at samisk språk skal være i aktiv bruk i rettssalen.– Å beherske samisk er en kompetanse på lik linje med annen kompetanse, sa Aili Keskitalo.

Tidligere ordfører i Tana, Ingrid Smuk Rolstad, var sentral i arbeidet med å etablere tingretten til nettopp Tana. Her er hun sammen med ansatte ved Indre Finnmark tingrett.

Kulturforståelse er avgjørende

Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt påpekte også betydningen av samisk språk i retten. Hun minnet om hvilken stor rolle og ikke minst utfordringer samiske rettstolker har. Språket er viktig, men kulturen er minst like viktig, påpeker Hætta. – Noe kan gå tapt i en oversettelse. Man klarer ikke å tolke kultur hvis man ikke er en del av den. Hvis innholdet forandres kan det true rettssikkerheten til samene. Mellom norsk og samisk er det store forskjeller, understrekte hun. Samisk språklige snakker ofte med kroppsspråk og øyne, uten å bruke mange ord. Det er kultur og kultur er vanskelig å forstå, sa Hætta.

Tingrett med høy kompetanse

Indre Finnmark tingrett har blitt ledet av sorenskriver Finn-Arne Selfors siden opprettelsen. Selfors fikk skryt både for lederegenskapene han har utvist og det utredningsarbeidet  han har gjort på temaet samiske sedvaner i rettspleien. Både høyesterettsdommer, Wilhelm Matheson, konstituert førstelagmann Dag Nafstad i Hålogaland lagmannsrett og direktør for Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke berømmet Selfors for arbeidet han har gjort i løpet av 10 år som sorenskriver. – Indre Finnmark tingrett har utfordringer som få andre domstoler i Norge har, slo høyesterettsdommer Wilhelm Matheson fast. Den arbeider i to språk og den håndterer – med utgangspunkt i sin rettskrets – ofte rettsstoff som det knytter seg en annen type usikkerhet til den som ellers er vanlig i norske rettssaler; nemlig den uskrevne, samiske sedvanerett og urbefolkningens rettigheter i møte – og konflikt -  med nasjonalstatens lovregler, sa Matheson.

Nytt forum kommer

Direktør Sven Marius Urke hadde også med seg mange gode lovord under jubileet og takket Selfors for svært god ledelse av tingretten i disse 10 årene, i tillegg til bidraget i utredningsarbeidet om samiske sedvaner i rettspleien. I 2011 ble det foreslått et utvalg der det ble foreslått å opprettet et forum for samisk dimensjon i domstolene. Urkes jubileumsgave var at et slikt forum nå skal bli en realitet.

Bilder fra markeringen:

Fra vandrehallen

 

 

Fra seremonirommet

 

Artisten Niko Valkeapää underholdt med tradisjonell joik, til  glede for gjestene. Ved dommerbordet ser vi Kersti Fjørstad, avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen,  Hilde Heggelund, Anne Marit Pedersen og Jon Gauslaa ( alle fra Finnmarkskommisjonen).