Nå skal opptak i retten prøves ut

I oktober vil de første rettssakene med opptak i retten prøves ut i Tromsø tinghus. Både lyd og bilde skal tas opp i et prøveprosjekt for å teste ut hvordan dette senere kan gjøres over hele landet.

Det er Domstoladministrasjonen som sammen med Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms tingrett står bak prosjektet.

Mål for prosjektet er:

 • Få grunnlag for å ta stilling til hvordan opptak av parts- og vitneforklaringer kan innføres.
 • Få grunnlag for å ta stilling til hvordan opptak av parts- og vitneforklaringer kan brukes i rettens arbeid og gjenbrukes ved ankebehandling.
 • Få kvalifiserte vurderinger av kostnader, effekter og gevinster

Resultatmålene er:

 • Vurdere alternative løsninger for opptak, lagring og bruk av opptak i tingrett og lagmannsrett. Det skal særlig legges vekt på opptak bare med lyd, opptak med lyd og bilde, start og stopp av opptak, "bokmerking", gjenfinning og gjenbruk av opptak.
 • Velge konseptuell løsning og utarbeide funksjonelle og tekniske løsningsbeskrivelser.
 • Prøve ut valgt løsning så langt det lar seg gjøre innenfor rammene for oppdraget.
 • Dokumentere erfaringer samt effekter for arbeidsmåter og ressursbruk i tingrett og i lagmannsrett.
 • Dokumentere erfaringer og effekter for aktørene i retten.
 • Beskrive forutsetninger for å kunne innføre opptak og bruk av opptak i stor skala.
 • Revidere tidligere anslag for kostnader      og gevinster ved ordningen.

Arbeidet skal omfatte praktisk utprøving av opptak og bruk av opptak ved utprøvingsdomstolene. Som ledd i opptak av parts- og vitneforklaringer skal følgende særlige forhold prøves ut: 

 • Forklaringer via telefon og fjernmøteløsning
 • Forklaringer med tolk
 • Strømming av opptak til internett.

Siden  mai 2016 er det arbeidet med nødvendige installasjoner. Prøveprosjektet skal pågå til oktober 2017. Frem mot sommeren 2017 skal domstolene teste ut ulike typer utstyr i de forskjellige rettsalene. Man vil også teste ut hvordan opptak kan benyttes i arbeidsflyten mellom aktørene i Tromsø. Oppdraget avsluttes med en rapport som skal beskrive foretrukket løsning, kostnader og evt. plan for utrulling av utstyr til alle landets 400 rettsaler.

Man håper at innføring av opptak fra rettsforhandlingene vil kunne være med på å spare betydelig tid i denne prosessen og sikre en bedre kvalitet i rettsvesenet. Dvs. betydelig bedre rettsikkerhet for alle parter. Styrking av rettsikkerheten er da også hovedargumentasjonen for å innføre opptak av lyd og/eller bilde i norske rettsaler.

Nå er snart ombyggingen av saler i Tromsø tinghus klar for lyd- og bildeopptak.