Færre straffesaker til domstolene

Det kommer inn færre tviste- og straffesaker til domstolene. Dette er en tendens siden 2016 som fortsetter i første halvår 2018. Det viser ny statistikk fra Domstoladministrasjonen.

Halvårsstatistikken viser en saksnedgang de siste tre årene på 917 tvistesaker (-11 %) og 1125 straffesaker for meddomsrett (-14 %). Over halvparten av nedgangen i sivile saker, er knyttet til en lovendring for behandlingen av mortifikasjoner som er meget små saker.

I samme periode (1.hå 2016 til .hå 2018) er antall innkomne sivile anker over dom til lagmannsrettene redusert med 184 saker (-15 %), og antall straffeanker over dom er redusert med 61 saker (-9 %).

På grunn av ABE-reformen har domstolene siden 2016 redusert bemanningen med 62 stillinger, hvorav 32 er dømmende og 30 i andre stillinger.

- Vi er overrasket over nedgangen i antall straffesaker som kommer inn til domstolene. Tallene varierer likevel slik at flere steder er saksinngangen stabil eller økende. Det er sannsynlig at en vesentlig del av nedgangen skyldes gjennomføringen av den store politireformen. Altså at politiet er opptatt av interne prosesser og at produksjonen av straffesaker derfor går ned midlertidig. Dersom dette stemmer, vil antall innkomne straffesaker øke etter hvert som politireformen faller på plass, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

- Det er viktig for rettssikkerheten at det ikke går for lang tid før rettssaker blir behandlet og en dom foreligger. Kravene til en rask behandling av tvister kommer bare til å bli forsterket

- Reduksjonen i antall innkomne straffesaker har medført at domstolene stort sett har unngått lengre saksbehandlingstid på tross bemanningsreduksjonen grunnet ABE-kuttene. Dersom politiet etter hvert øker sin produksjonskapasitet, vil imidlertid domstolene bli den nye flaskehalsen i straffesakskjeden. Domstolene vil ikke være rustet for å ta seg av den sannsynlige fremtidige produksjonen av straffesaker. Det er bekymringsverdig, sier Urke.

Statistikken en viser at det har kommet inn vesentlig færre nye krav til jordskifterettene i første halvår av 2018 sammenlignet med samme periode i de foregående årene.

- Det er viktig for rettssikkerheten at det ikke går for lang tid før rettssaker blir behandlet og en dom foreligger. Kravene til en rask behandling av tvister kommer bare til å bli forsterket. Derfor har det stort fokus hos oss i domstolene. Gjennom at domstolene i senere år har  redusert bemanningen på grunn av budsjettkutt er det en fare for økt saksbehandlingstid. Hvis vi ikke hadde hatt en nedgang i antall saker inn til domstolene er jeg redd at det ville ta lengre tid å få rettstvister avgjort, sier Urke.

-          Det er store regionale forskjeller, spesielt for straffesaker. Det kan tyde på at det er for tidlig til å si om det er en varig trend. Det kan også bero på hvor raskt politiet og påtalemyndigheten får tatt ut tiltaler i ulike politidistrikt, sier Urke.

Statistikken domstol for domstol kan leses her:

Se halvårsstatistikken for tingretter og lagmannsretter her.

Se halvårsstatistikken for jordskifterettene her.

Gå til www.domstol.no/statistikk