Ny giv for tvisteloven

En arbeidsgruppe nedsatt av Dommerforeningen i samarbeid med Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen har i dag lagt fram forslag til felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. Arbeidsgruppens ønske er at retningslinjene i størst mulig grad skal tas i bruk som felles retningslinjer for tingrettene og lagmannsrettene i Norge. Forslaget omfatter også nye maler for planmøter og for innkalling til planmøter.

Arbeidsgruppens utgangspunkt har vært at det både er mulig og ønskelig å oppnå de opprinnelige formålene med tvisteloven i større grad enn man har gjort til nå. Tvisteloven inneholder en rekke verktøy som ikke er tilstrekkelig utnyttet. Siktemålet med arbeidsgruppens forslag er å legge til rette for at dommerne og advokatene kan utnytte disse verktøyene på en bedre måte. I tillegg har det vært et formål med arbeidet å bidra til en mer enhetlig og forutsigbar praksis ved norske tingretter og lagmannsretter.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 12. juli 2018 ut et høringsnotat med forslag til endringer i tvisteloven.  Arbeidsgruppens forslag og høringsnotatet bygger på det samme utgangspunktet – et ønske om en «ny giv for tvisteloven». Gruppen fremlegger forslag til tiltak som kan gjennomføres uavhengig av de planlagte lovendringene.

Etter ønske fra Dommerforeningen og Advokatforeningen har arbeidsgruppen også utarbeidet forslag til en momentliste som kan brukes i tilfeller der en advokatfullmektig eller fersk advokat ønsker en tilbakemelding fra dommeren på sin opptreden i saken.

Se presentasjon av arbeidsgruppens arbeid og forslag (word)

Arbeidsgruppens medlemmer: Høyesterettsdommer Espen Bergh (leder), lagdommerne Per J. Jordal og Christian Lund, tingrettsdommerne Tina Bergstrøm og Hanne Sofie Bjelland, advokatene Knut Boye og Ola Ø. Nisja samt seniorrådgiver Merethe Baustad Ranum (DA). Sekretær for arbeidsgruppen har vært rådgiver Kari Hinrichsen Gjervold (DA).

 Se arbeidsgruppens forslag www.domstol.no/ny-giv-tvistelov.