Tingretter i Østfold ønsker sammenslåing

Tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg er i dialog om å slå seg sammen til Østfold tingrett. Initiativet kommer fra de fire domstolene. Samtlige sorenskrivere og tillitsvalgte for de ansatte signerte 12. februar en intensjonsavtale som forplikter til et lokalt forankret samarbeid om en felles tingrett.

Heggen og Frøland tingrett i Indre Østfold ønsker å avvente Domstolkommisjonens delutredning om struktur, som er varslet vil komme høsten 2019, før tingretten der tar stilling til spørsmålet om sammenslåing.

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016 uttalte flertallet i Justiskomitéen blant annet at endringer i domstolstrukturen må bygge på lokal enighet, etter en prosess der det er gode diskusjoner og prosesser lokalt. Justiskomitéen pekte videre på at hensyn til rettssikkerhet, fagmiljø og rekruttering er vesentlige faktorer som kan påvirke fremtidens tingrettsstruktur.
I budsjettproposisjonen for 2018-2019 fremgår det at sammenslåinger av domstoler vil bli vedtatt hvis det er lokal enighet eller der det foreligger andre særlige grunner.

Det er avholdt fellesmøte for ansatte ved alle tingrettene i Østfold og deretter interne møter ved den enkelte domstol. Tilbakemeldingene har vært at de ansatte har stilt seg positive til en sammenslåingsprosess. På dette grunnlaget ble intensjonsavtalen inngått. I avtalen er det tatt et forbehold om ny vurdering dersom Domstolkommisjonen gir andre anbefalinger om eller føringer på hvordan domstolstrukturen bør være i fremtiden.

De aktuelle kommunene, andre interessenter og brukerne av domstolene vil i mars i år bli invitert til dialog om forslaget fra de fire domstolene.

En sammenslått tingrett i Østfold vil bli en av de større tingrettene i landet med om lag 50 ansatte. Dette gir mulighet for moderat spesialisering, satsing på digitalisering, mulighet for et enda bedre faglig miljø både for dommerne og saksbehandlerne samt større fleksibilitet i forbindelse med saksavviklingen. På denne måten vil brukerne av domstolenes tjenester i Østfold kunne få et bedre domstoltilbud. I forslaget fra tingrettene legges det til grunn at tingretten skal samles i et felles tinghus, men stedsplasseringen er ikke tema i denne fasen av prosessen.

Sammenslåing av domstoler krever en beslutning i Stortinget. Den lokale framdriften i Østfold og den politiske behandlingen i Justisdepartementet avgjør når det kan skje.