Meny

Rettsgebyret (R) er eit gebyr som må betales av den som går til sak. Det er frå 1. januar 2018 på 1 130 kroner. 

Viss man vinn saka, kan motparten komme til å måtte betale rettsgebyret som ein del av avgjerelsen rundt sakskostnadar.
Ein del typer saker er gebyrfrie, mellom anna farskapssaker, foreldretvister, saker behandla etter husleielova og sak mot arbeidsgiver.

I tillegg til rettsgebyr kjem det som vert kalla sideutgifter i forbindelse med rettssaker. Dette kan for eksempel være utgifter til sakkunnige, sakkunnige meddommarar, reisegodtgjering til vitner og så bortetter. I sivile saker må sideutgiftene dekkast av partene.

Oversikt over rettsgebyr i ulike instansar og sakstypar (NB Antallet rettsgebyr står fast, men beløpa blir først oppdatert 3. januar.)

Forliksrådet

Sjå www.forliksraadet.no

Sivile saker i tingretten

Sivile tvistesaker: Det kostar 5 x R første dag av hovudforhandlinga.
Deretter skal det betalast 3 R for kvar dag til og med dag 5, og så bortetter:
- ein dag, (5 R) kr 5 245,-. 
- to dagar, (8 R) kr 8 392,-. 
- tre dagar, (11 R) kr 11 539,-. 
- fire dagar, (14 R) kr 14 686,-.
- fem dagar (17 R) kr 17 833,-.
- seks dagar (21 R) kr 22 029,-.
- syv dagar (25 R) kr 26 225,-.
- åtte dagar (29 R) kr 30 421,-.

Deretter kostar det 4 R for kvar dag.

Enkelte sivile saker er unntatt frå gebyr, sjå rettsgebyrlova § 10 (lovdata.no).

Avvisning eller forlik


- blir saka avvist, nekta fremma eller heva (2 R) = kr 2 098,-
- blir saken forlika/trekt før 4 veker før hovudforhandling: (2 R)= kr 2 098,-. 
- blir saken forlika/trekt seinare enn 4 veker før hovudforhandling: (2,5 R)= kr 2 622,-.

- Dersom saka blir trekt eller forlik inngås på eit seinare tidspunkt, altså under hovudforhandling, betalast halvparten av fullt gebyr. Det same gjeld om saka blir trekt dagen før hovudforhandling eller det avseiast fraværsdom. Eksempelvis, blir forlik inngått på dag to under hovudforhandling, betalast halvparten av kr 8 392,-.  

Uteblivelsesdom

Uteblivelsesdom (fraværsdom): 2,5 R 

Småkravsprosess (tvistelova kapittel 10)

For sakar som behandles etter reglane om småkravsprosess, betalast 3,5 R. Viss saken først har vore behandla i forliksrådet, reduserast betalinga til 2,5 R.

Mortifikasjon

Mortifikasjonssaker: 0,8 R (kr 839,-)

Skjønn

5 R kvar dag det blir haldt skjønn.
Dersom skjønn blir heva før første dag: (2 R): kr 2 098,-.

Tvangsfullbyrding og mellombels sikring (arrest og mellombels åtgjerd)

For krav om tvangsfullbyrding skal det betalast 2,1 gonger rettsgebyret (kr 2 202,-), sjølv om kravet seinare blir trekt tilbake eller avvist.

For begjæring om utlegg av tvangsgrunnlag frå utlandet betalast 1, 7 R = kr 1 783,-.

Klage til tingretten i namssaker (1 R) kr 1049,-.
Arrest og mellombels åtgjerd (2,5 R) kr 2 622,-.
Behandling av begjæring om tvangsoppløsning av sameige (2,1 R) kr 2 202,-.
Gjennomføring av tvangsoppløysing av sameige (9 R) kr 9 441.

Viss retten beslutter andre typer tvangsfullbyrdelse kjem det eit gebyr i tillegg. Oversikt over typer tvangsfullbyrdelse og gebyrer finn du i rettsgebyrloven § 14 (lovdata.no).

Skifte og konkursbehandling

Proklama (4 R) =  kr  4 196,-.
Bubehandling av dødsbu, felleseigebu, konkursbu (18 R) kr 18 882,-. Imidlertid oppnemner ofte tingretten ein bubestyrar. Då betales berre det halve antallet rettsgebyr (9 R). I tillegg kjem salær til bubestyraren.

Bubehandling av felleseigebu og konkursbu (25 R) kr 26 225,-.

Dersom konkursbehandlinga blir innstilt: (12,5 R) kr 13 112,-. 
Avslått/trekt begjæring om konkurs eller gjeldsforhandling / dersom konkurssaka blir heva (3 R) kr 3 147,-.

Forskot til dekning av bukostnader ved begjæring om offentleg skifte av felleseiebu og dødsbu = kr 30 000,-. (kan variere noko frå tingrett til tingrett).

Forskot til dekning av bukostnader ved begjæring om om konkurs: kr 52 450,-.

Førebuande rettsmøte (2 R) 2 098 kr. 
Gjeldsforhandlingsbu (5 R) 5 245 kr.

Notarialstadfestingar (notarius publicus)

Kr 262,- for notarialattestar (0,25 R).

Oppbevaring av testamente

Å oppbevare eit testament hos ein domstol kostar kr 839,- (0,8 R).

Lagmannsrett og Høgsterett

Anke

Inngangsgebyr ankeforhandling (24 R) = kr 25 176.
Det beløpet gjeld også anke i sakar som har verte behandla etter reglane om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betalast 4 R hvis lagmannsretten opphevar dommen etter tvistelovas § 29-12 annet ledd 

Tillegg for hovudforhandling på meir enn 1 dag:
Hovudforhandling som varer to dagar, til saman: (27 R)
Hovudforhandling som varer tre dagar, til saman: (30 R)
Hovudforhandling som varer fire dagar, til saman (33 R)
Hovudforhandling som varer fem dagar, til saman (36 R)
Hovudforhandling som varer meir enn fem dagar, tillegg per dag: (4 R)

Saker som ikkje ender med dom

Ved avledet anke betales rettsgebyr på (24 R) = 25 176.
Om anken blir nekta fremma eller heva så betales (2 R) = kr 2 098,-.
Anke over kjennelser og beslutninger (6 R) = kr 6 294,-.

Om saken trekkes innen fire veker før hovudforhandling (2 R): 2 098 kr.
Om saken trekkes seinare enn fire veker før hovudforhandling (12 R): 12 588.
Om saken trekkes eller forlik inngås i hovudforhandling, betalast halvparten av fullt gebyr.

Lova om rettsgebyr (lovdata.no)

Sida vart sist oppdatert: 29.12.2017, kl. 15:15