Skjema

Fleire etatar har skjema til brukarane av domstolane, se lenkjer under. Eit skjema må leverast eller sendast til retten med original underskrift.

Nokre av dokumenta nedanfor er merkte "malar". Desse kan brukast som utgangspunkt for å gje dei opplysningane domstolen treng, men er ikkje offisielle skjema.

Vitne, jurymedlemer og meddommarar

Skjema for reiseregning, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (word)

Dødsfall og arv

Se www.regjeringen.no/jdskjema

 Orientering til arvinger (Justisdepartementets nettsted)

Tvangsfullbyrding

Sjå skjema for blant anna varsel knytt til tvangsfullbyrding hos namsfogden på politiet.no

Sivile saker og straffesaker

Farskapssaker


Konkurs og oppbod

På nettstaden til Oslo byfogdembete finn du fleire skjema for konkurs og oppbod (kun tilgjengeleg på bokmål).

For selskap:

For ansatte:


Gjeldsordning

Søknad om gjeldsordning blir fyrst behandla av namsmannen.  Dei nødvendige skjema kan lastast ned frå namsmannen sine nettsider.   

Jordskifte

Skjema for fremme av krav ved jordskifteretten (regjeringen.no) 

Andre skjema

Sjå www.regjeringen.no/jdskjema