Skjema

Fleire etatar har skjema til brukarane av domstolane, se lenkjer under. Eit skjema må leverast eller sendast til retten med original underskrift.

Nokre av dokumenta nedanfor er merkte "malar". Desse kan brukast som utgangspunkt for å gje dei opplysningane domstolen treng, men er ikkje offisielle skjema.

Vitne, jurymedlemer og meddommarar

Skjema for reiseregning, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (word)

Fri rettshjelp

Skjema for fri rettshjelp (word)

Dødsfall og arv

 Orientering til arvinger (Justisdepartementets nettsted)

Tvangsfullbyrding

Sjå skjema for blant anna varsel knytt til tvangsfullbyrding hos namsfogden på politiet.no

Sivile saker og straffesaker

Farskapssaker

Konkurs og oppbod

For selskap:

For ansatte:

  • Når lønn uteblir: Krav om betaling  (bokmål, pdf)
  • Når arbeidsgjevar ikkje betaler etter krav om betaling: Konkursvarsel (bokmål, pdf)    
  • Om arbeidsgjevar fortsatt ikkje betaler: Konkursbegjæring (bokmål, pdf)    


Gjeldsordning

Søknad om gjeldsordning blir fyrst behandla av namsmannen.  Dei nødvendige skjema kan lastast ned frå namsmannen sine nettsider.   

Jordskifte

Krav om sak for jordskifteretten  Veiledning til skjema  nynorsk (word)

Krav om sak for jordskifteretten  Veiledning til skjema nynorsk (pdf)

Andre skjema

Sjå www.regjeringen.no/jdskjema