Faktainnsamling og -grunnlag

Sakkyndige utredninger, arkivsøk, høringer, befaringer/ områdebesiktigelser, intervjuer og annen bevissikring er ledd i kommisjonens arbeid med å opplyse saken. Dette er faktagrunnlag for kommisjonens konklusjoner om rettighetsforholdene i feltet.

Sakkkyndig utredninger

I felt 4 Karasjok har Norsk institutt for kulturminneforsning (NIKU) gjennomført en sakkyndig utredening om bruk og rettsoppfatninger i feltet. I tillegg er det gjennomført flere tematiske utredninger.

Utrednigsfase

Kommisjonen har gjennomført 7 høringsmøter i feltet, og er i stor grad ferdig med informasjonsinnhentingen i feltet. Kommisjonen er nå i ferd med å utrede de mottatte rettighetsmeldingene i feltet. 

Mer om sakkyndige utredninger og kommisjonens arbeid og arbeidsmåte.