Medlemmer

Finnmarkskommisjonens medlemmer:

Jon Gauslaa (leder)
tlf. 22999322, 48014755, e-post: jon.gauslaa@domstol.no

Jon Gauslaa (1962) er fra Grimstad. Han er utdannet jurist og arbeider på heltid som kommisjonsleder.Har har tidligere vært utreder (1988-90) og sekretariatsleder (1990-97) for det første Samerettsutvalget, juridisk rådgiver i Miljøstiftelsen Bellona (1997-2004), og medlem og senere leder av det gjenoppnevnte Same-rettsutvalget (2001-2007).

Han er bidragsyter til Norsk Lov-kommentar med ansvar for blant annet lappekodisillen, finnmarksloven, og reindriftsloven.

Gauslaa ble oppnevnt som kommisjonsmedlem og -leder 14. mars 2008.

Hilde Agathe Heggelund
tlf. 97126708, epost: hilde.heggelund@domstol.no

Hilde Heggelund (1950) er født og oppvokst i Hammerfest, er utdannet jurist fra 1982 og arbeider på heltid som kommisjonsmedlem.

Hun har tidligere vært fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus. Hun har også vært dommerfullmektig i Vardø, politiinspektør i Vestfinnmark politidistrikt (1985-1989), politimester i Vardø politidistrikt 1990-1997 og fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark 1997-2007.

Heggelund ble oppnevnt som kommisjonsmedlem 14. mars 2008.

Ole Henrik Magga
tlf. 48014753, epost: ole-henrik.magga@domstol.no

Ole Henrik Magga (1947) er fra Kautokeino. Han er professor i samisk språk ved samisk Høgskole i Kautokeino. Han har blant annet vært leder for Norske Samers Riksforbund (1980-1985), president i Sametinget (1989 til 1997), og var den første lederen av FNs permanente forum for urfolk (2002-2004).

Magga ble oppnevnt som kommisjonsmedlem 14. mars 2008.

Veronica Andersen
tlf. 99646498, epost: veronica.andersen@domstol.no

Veronica Andersen (1973) er født i Hammerfest og bosatt i Kvalsund. Hun er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole, og har blant annet arbeidet som landbruksveileder i Alta kommune i tre år, og i ti år som organisasjonssjef i Finnmark Bondelag. 

Andersen ble oppnevnt som medlem i kommisjonen 11. november 2014, og erstattet Kjell Næss som fratrådte 31. desember 2013.

John B. Henriksen
tlf. 90685523, john.bernhard.henriksen@domstol.no

John B. Henriksen (1962) er fra Guovdageaidnu/Kautokeino. Han er utdannet jurist i Norge  og har mastergrad i internasjonal politikk i England. Han har blant annet ledet Rettshjelpskontoret for Indre-Finnmark og har hatt en rekke internasjonale oppdrag. Han er også advokat, og har de siste årene blant annet arbeidet som Sametingets internasjonale representant.

Henriksen ble oppnevnt i kommisjonen 20. oktober 2015, og erstattet Anne Marit Pedersen som fratrådt kommisjonen 31. desember 2014.

 

Finnmarkskommisjonen august 2017.


Ansatte i sekretariatet