Meddommar

Denne sida er både til deg som allereie er og til deg som vurderer å bli meddommar (også gjerne kalla lekdommar, ei felles nemning på ein meddommar og eit lagrettemedlem/jurymedlem). Lekdommarar speler ei viktig rolle i rettssystemet vårt. 

Det er ikkje noko krav til den faglege bakgrunnen til lekdommarar. Grunngjevinga er at tiltalte skal "dømmast av sine likemenn". Kven som skal vere lekdommarar, vel kommunane. Dersom du lurer på om din kommune treng lekdommarar, så ta kontakt med dei.

Følg "Lekdommer" på Twitter     Gå til lekdommarsida på Facebook.

Lenke til eiga nettstad for meddommarar

I kva saker deltek meddommarar?

Lekdommarar deltek i straffesaker i tingretten, i lagmannsretten i dei sakene der skuldspørsmålet skal avgjerast, og dessutan i dei sakene der det skal utmålast straff for alvorlege brotsverk. Det kan også vere lekdommarar i enkelte sivile saker. I nokre saker bruker ein også fagkunnige meddommarar som gjev retten spesiell innsikt i ulike fagområde, til dømes psykologi og økonomi. I Høgsterett deltek ikkje lekdommarar.

Som meddommar må du i gjennomsnitt møte i  2-3 rettssaker i året, men dette kan variere noko. Kor lang ei rettssak er, vil variere frå mindre enn ein dag til fleire veker. Det er over hundre år sidan Stortinget vedtok at uavhengige borgarar (lekdommarar) skulle bruke si sunne fornuft og sitt skjønn til å avgjere skuld eller ikkje skuld, som eit korrektiv til styresmakter og makthavarar. 

Sjå også

Kvifor dømmer meddommarar i straffesaker?

Eit alminneleg rettsprinsipp er at ein skal dømast av sine likemenn. Lekfolk spelar derfor ei viktig rolle i rettssystemet vårt. Det vert sett på som ein garanti for rettstryggleiken at borgarane har medverknad og kan uttrykke rettsoppfatninga si ved å dømme i straffesaker.

Både i tingretten og i lagmannsretten deltar lekdommarar ved behandling av straffesaker. Ein lekdommar vert kalla enten meddommar eller lagrettemedlem. Meddommarar deltar på lik linje med fagdommarane, og skal både vurdere om tiltalte er skuldig og kva straff han eller ho eventuelt skal få. I avgjerda tel stemmene til meddommarane like mykje som fagdommarane sine stemmer. Når lagmannsretten behandlar dei mest alvorlege straffesakene, vil skuldspørsmålet i dei fleste høve bli avgjort av ti lekdommarar. Disse ti lekdommarane utgjer lagretten (gjerne også kalla ”jury”).

Korleis blir lekdommarar valde?

For kvar tingrett skal det vera to utval av lekfolk, eit for kvinner og eit for menn, som meddommarane vert trekte frå. For lagmannsrettane er det og eit utval for kvart kjønn. Frå desse utvala vert både meddommarar og lagrettemedlemmer trekte.
Lekdommarar er folkevalte. Dei vert valde av kommune- eller bystyret, og valperioden er fire år.

Domstollova stiller krav til kven som kan veljast til lekdommarar
Blant anna må du, når du skal veljast, vera mellom 21 og 70 år, ha stemmerett og kunne veljast til kommunestyret. Du må vera norsk eller nordisk statsborgar eller vera innført i norsk folkeregister som busett i Noreg dei siste tre åra.

Det er og eit vilkår at du snakkar og forstår norsk. Vidare vert det stilt visse krav til at du har vært lovlydig, sjå domstollova § 72 (lovdata.no).

Nokre yrkesgrupper kan ikkje veljast som lekdommarar. Det gjelder mellom annet: 

  • stortingsrepresentantar og vararepresentantar
  • statsrådar
  • personar frå styresmaktene
  • embetsmenn i dømmande stilling
  • tenestemenn ved påtalemakta, politiet og kriminalomsorgen
  • prestar i statskyrkja og prestar eller forstandarar i registrerte trussamfunn
  • tenestemenn ved Domstoladministrasjonen
  • praktiserande advokatar

Reglene finner du i domstollova § 71 (lovdata.no)

Nokon har og rett til å krevje seg fritatt for val. Dette gjeld blant anna:

  • dei som har helsegrunnar
  • dei som har vore lekdommarar i to tidligare periodar

Lekdommarane til kvar enkelt sak blir trekte tilfeldig frå utvalet. Det skal vera like mange av kvart kjønn.

Har eg møteplikt?

Alle som står i utvalet over lekdommarar, og som blir trekt ut til å gjera teneste i ei sak, har møteplikt. Denne plikta gjeld med mindre du klart blir fritatt.
Dersom du vil bli fritatt frå å møte i ei sak, må du sende ein skriftleg søknad til domstolen snarast etter at innkallinga har kome i posten. Du må vedlegge dokumentasjon på fritaksgrunnen, til dømes legeerklæring, erklæring frå arbeidsgjevar eller liknande.

Kva fritaksgrunnar gjeld?

Lovleg forfall

Dersom du har lovleg forfall, kan du fritakast frå å møte. Du kan ha lovleg
forfall dersom oppmøte fører til at det er fare for helse eller velferd, eller viktige oppgåver og plikter vil forsømast. Som lovleg forfall kan og godtakast særleg lang reisetid eller reiseavstand mellom bustad og domstol. Den som gjer teneste i militæret eller ved høgare domstol, har også lovleg forfall. Andre offentlege verv gir som hovudregel ikkje lovleg forfallsgrunn.

Særleg om helse

Dersom den som vert innkalla er mentalt eller fysisk svekka (til dømes svært dårleg hørsel eller syn) og derfor er ute av stand til å utføre oppgåva på ein god måte, må du melda domstolen om det. Dersom du ikkje sjølv er i stand til å melde frå, bør dei pårørande gjere det. Du må levere legeerklæring, deretter vil domstolen så ta stilling til om du har lovleg forfall.

Fritak i domssoknet

Har du flytta frå domssoknet, må du melde frå til domstolen og legge ved dokumentasjon frå folkeregisteret. Du vil då bli sletta frå utvalet. Flytting mellom kommunane i domssoknet må også meldast til domstolen.

Når er eg inhabil?

Dersom du er i nær slekt eller nær familie med partane, er du inhabil og kan ikkje dømme i saka. Det same gjeld dersom du sjølv har direkte interesser i saka. Du kan og vere inhabil dersom du elles på ein eller annan måte har ei tilknyting til partane eller saka som kan påverke avgjerda di. Det er også viktig at du ikkje har eller har hatt meiningar om saken på sosiale mediar som Facebook, Twitter og så bortetter. Dersom du ser at du er inhabil når du får innkallinga, må du straks melde frå til domstolen. Det kan og hende at du først oppdagar at du er inhabil når du møter i retten. For slike situasjonar har domstolen oppnemnt varamedlemmer som kan tilkallast i din stad.

Godtgjersle -får eg betalt for å møte?

Den som vert trekt i lønn av arbeidsgjevar, har krav på å få tapet dekka. Det må då leggast fram ein attest frå arbeidsgjevar som klart viser kva sum som skal trekkast.
Den som får lønn frå arbeidsgjevar får ikkje nokon særskilt godtgjering. Studentar, pensjonistar og trygda for 250 kronar for kvar dag som går med til å møte i retten.

Også sjølvstendig næringsdrivande får dekka tapt arbeidsforteneste, normalt berekna etter gjennomsnittleg tap per dag. Du fyller ut eit særskilt skjema (søknad om erstatning for tapt arbeidsforteneste) når du kjem til domstolen. Du har og krav på skyssgodtgjering etter statens regulativ. Vanlegvis er det berre utgifter til rutegåande transportmidlar som vert dekte.

Meddommar i tingrett og lagmannsrett

Du tek del i alle spørsmål som må avgjerast under hovudforhandling og etter at saka vert tatt opp til doms, på lik linje med fagdommaren. Det er vanlegvis to meddommarar og ein fagdommar.

Første gong du skal gjere teneste som meddommar må du gi ei forsikring. Dette skjer umiddelbart etter at retten er satt. Du forsikrar at du etter beste evne vil dømme etter lova og bevisa i saken. Det er fagdommaren si oppgåve å gjere deg kjent med korleis rettsreglane er å forstå. Det er berre det som kjem fram under hovudforhandlinga som kan danne grunnlag for retten si avgjerd. Kva du har sett eller høyrt, til dømes i media, kan du ikkje ta omsyn til.

Under rettssaka kan du ikkje drøfte saka med andre enn rettens formann. Du kan altså ikkje uttale deg til aktor, forsvarar, tiltalte eller vitne, eller til journalistar som følgjer saka. Det gjeld og etter at saka er avslutta. Under hovudforhandlinga kan du stille spørsmål til aktor, forsvarer, tiltalte og vitne. Men du bør først vende deg til rettens formann.

Skuld- og straffespørsmålet

Avgjerda i ei straffesak kan inndelast i to ledd. Først tar retten stilling til skuldspørsmålet. Vanlegvis blir det kravd at tiltalte må ha handla med vitande vilje (forsett), men for domfelling for brot av noko straffbart, held det tilstrekkelig at tiltalte har handla i vanvare. Det er påtalemakta som skal bevise at tiltalte er skuldig. Dersom retten ikkje er overbevist om dette, skal tiltalte frifinnast. Dersom ein finn tiltalte skuldig, skal retten så ta stilling til spørsmålet om straff.

Meir informasjon?

Reglene om val av meddommarar og lagrettemedlemmer finn du i domstolslova kapittel 4 (lenkje til lovdata.no). Reglane om uttak til kvar einskilt sak står i kapittel 5. Reglar om lagretten sine oppgåver i straffesaker finner du i straffeprosesslova kapittel 24 (lenkje til lovdata.no).